Yönetim Temsilcisi Görev Tanımı


Görevin Amacı:

Kalite yönetim sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini güvence altına almak. Kalite yönetim sisteminin performansı ve herhangi bir iyileştirilme ihtiyacı hakkında üst yönetime rapor vermek. Bütün kuruluşta, müşteri şartlarının farkındalığının yaygınlaştırılmasını güvence altına almak. Kalite yönetim sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Ana Sorumluluklar:

 • Kalite Yönetim Sistemi temel unsurlarını oluşturmak, sistem gerekliliklerinin tüm kuruluşta uygulanmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak.
 • Herhangi bir gerekçeye bağlı olmaksızın oluşan tüm değişiklik durumlarının takibini yapmak.(Standart değişikliği, müşteri talep ve beklentilerindeki değişiklikler, yasal ve diğer şartlardan doğan değişiklikleri vb.) Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarında tanımlanmasını ve uygulamalarının etkinliğinin takip edilmesini sağlamak.
 • Kalite Yönetim Sistemi iç ve dış denetimlerinin ilgili kişi ve kuruluşlarla koordinasyonunu sağlamak, performansını raporlamak. Kalite Yönetim Sistemi iç tetkiklerinin etkin planlanması, gerçekleştirilmesi ve performansının raporlanmasını sağlamak.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin ilgili departmanlarla koordine edilmesini, ilgili faaliyete uygun aksiyonların planlanması ve takibini, gerçekleşen faaliyetlerin yeterli ve etkin olmasının gözden geçirilmesini sağlamak.
 • Mevcut kalite sistemlerinin işleyişi sırasında bölümlerden gelen doküman değişiklik taleplerinin incelemek, ilgili değişiklikleri gerçekleştirerek onaylar için bölümlere gönderilmesi işlerini düzenlemek, takip etmek.
 • Dokümanlarda meydana gelen değişiklikleri duyurmak, yapılan değişiklik veya güncellemelerin tüm çalışanlarca bilinmesi amacıyla kurulmuş sistemi sürekli geliştirmek.
 • Kalite politika ve stratejilerinin tüm çalışanlarca bilinmesi amacıyla eğitimlerin verilmesini, belgelendirme ve danışman dış kuruluşlarla ilişkilerin yürütülmesini sağlamak, iç denetimlerde verilen görevleri yerine getirmek, tespit edilen bulgu ve diğer uygunsuzluklarla ilgili düzeltici ve/veya önleyici faaliyetlerin başlatılmasında görev almak veya başlatmak , genel değerlendirme raporlarını hazırlamak
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarının girdilerini sürekli izlemek, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleşme durumlarını sürekli izlemek, gerektiğinde müdürüne raporlamak.
 • 5.4-F.01 Kalite Hedefleri ve Proses Performans Göstergeleri İzleme ve Ölçme Tablosunda tanımlanmış performans göstergelerinin ve Kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için görev tanımının dışında kendisine ilave olarak verilen görevleri/aksiyonları gerçekleştirmek.
 • Yönetim temsilciliği görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında oluşan Çevre Boyutlarının (Atıklar) yönetim sistemi içerisinde tanımlandığı şekilde yönetimini sağlamak ve işletme içi alınmış güvenlik kurallarına riayet etmek/ettirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği talimat ve eğitimlerine, risk değerlendirme sonuçlarına, acil durum planlarına, güvenlik ve sağlık işaretlerine ve uygulamalarına uymak.
 • Yönetim temsilciliği görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tanımlanmış ve kendisine zimmeti yapılmış Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmak/kullanılmasını sağlamak.
 • Eski veya koruyucu özelliğini yitirmiş Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını engellemek ve yenisi ile değiştirilmesini sağlamak.

Yeterlilikler:

Zorunlu Tercih Sebebi
Eğitim Lisans mezunu olmak. Mühendislik fakültesi mezunu olmak.
Deneyim ISO 9001:2008 konusunda en az 2 yıl tecrübe. Kalite yönetim sistemi kurulum ve işletim çalışmaları konusunda deneyim sahibi olması.
Yabancı Dil İngilizce Okuma, yazma ve konuşma konularında iyi derecede İngilizce bilgisi.
Sahip Olması Gereken Sertifika, Belge ve Özellikler ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistemi – Şartlar standardı temel
ISO 9001:2008 İç tetkikçi eğitimi sertifikası.
Kalite yönetim sistemleri konusunda eğitimli ve deneyimli.
İç tetkik uygulaması konusunda uygulama tecrübesi olması.
MS Office programları konusunda uygulama tecrübeli.
Sigara kullanmayan.
Bayan.

KYS-EK-02-F.02
20.02.2015